TIN TỨC

Kim nguyên bảo khóa có thể kiếm được bằng các cách sau :

Online theo giờ .

Nhặt danh phẩm về đổi tại Hoa Nhi Nữ Hợp Phì .

Tham gia event , nhận code .

Mua gói Cửu Long Thiên Hạ .

Sử dụng Kim Nguyên Bảo Khóa tại NPC Cương Thi Hợp Phì , Đổi tín vật hoặc các loại bình tinh luyện khóa . Kết hợp tín vật . Ảnh