TIN TỨC

Tín vật bang hội là một loại tín vật thuộc về bang hội đó .

Các thành viên trong bang hội đó có thể sử dụng tín vật bang hội từ hội chủ .

Trên tín vật bang hội sẽ ghi tên hội và người đứng đầu hội đó .

Tín vật bang hội được quyết định mạnh hay yếu tùy thuộc vào độ đóng góp của các thành viên bang hội từ lệnh bài bang hội và mil .

Tín vật bang hội được nâng đến tối đa là 5 cấp .

Lệnh bài bang hội có thể kiếm được từ quyết BVD 

Tín vật cấp Vật phẩm 
1 100.000.000 + 5 ô LBBH
2 200.000.000 + 10 ô LBBH
3 500.000.000 + 20 ô LBBH
4 1.000.000.000 + 40 ô LBBH
5 2.000.000.000 + 80 ô LBBH

Để có được tín vật bang hội , đầu tiên hội chủ phải xác nhận với GM để khởi tạo tín vật . ( Đoàn chủ không thể lập tín vật bang hội ) 

Sau đó được phép chọn 5 option cho tín vật của hội : 

Option Mức  Option Mức 
Chính Xác Vật Lý ( % ) 2 Tăng sinh mệnh ( điểm ) 1
Chính Xác Khí Công ( % ) 2 Tăng nội công ( điểm ) 1
Né Tránh Vật Lý ( % ) 2 Tăng sinh mệnh ( % ) 2
Né Tránh Khí Công ( % ) 2 Tăng nội công ( % ) 2
Chính Xác Vật Lý ( điểm ) 1 Tăng sinh mệnh/ nội công 3
Chính Xác Khí Công ( điểm ) 1 Hấp thụ sinh mệnh 1
Né Tránh Vật Lý ( điểm ) 1 Hấp thụ nội công 1
Né Tránh Khí Công ( điểm ) 1 Phản sát thương Âm 1
Sát Thương Vật Lý ( % ) 2 Phản sát thương Dương 1
Sát Thương Khí Công ( % ) 2 Phản sát thương Hồn 1
Sát Thương Vật Lý ( điểm ) 1 Phản sát thương Thần  1
Sát Thương Khí Công ( điểm ) 1 Kháng Âm 1
Sát Thương Âm ( điểm ) 1 Kháng Dương 1
Sát Thương Dương ( điểm ) 1 Kháng Hồn 1
Sát Thương Hồn ( điểm ) 1 Kháng Thần 1
Sát Thương Thần ( điểm ) 1 Kháng Tất Cả 3
Phòng Thủ Vật Lý ( điểm ) 1 Cân Lực 1
Phòng Thủ Khí Công ( điểm ) 1 Chân Khí 1
Phòng Thủ Vật Lý ( % ) 2 Trí Tuệ 1
Phòng Thủ Khí Công ( % ) 2 Sinh Lực 1
Phòng thủ vật lý/khí công 3 Mẫn Tiệp 1
Sát thương vật lý/ khí công 3 Ngũ Khí 3
Chính xác vật lý/ khí công  3 Tốc độ di chuyển 1
Né tránh vật lý/ khí công 3 Xác xuất bất tỉnh  4
Tỷ lệ ra đòn chí mạng vật lý  1 Xác xuất tê liệt 4
Tỷ lệ ra đòn chí mạng khí công  1 Xác xuất trầm mặc 4
Tỷ lệ ra đòn chí mạng vật lý/ khí công 2 Xác xuất ngủ 4
Tỷ lệ đỡ đòn vật lý  1 Xác xuất điểm huyệt 4
Tỷ lệ đỡ đòn khí công 1 Xác xuất hỗn loạn 4
Tỷ lệ đỡ đòn vật lý/ khí công 2 Xác xuất mù 4
Sát thương chí mạng 3 Xác xuất căng thẳng 4

 

Mỗi một tín vật bang hội sẽ có tổng cộng 8 Option , trong đó 5 opt là do hội chủ chọn , 3 opt còn lại là ngẫu nhiên của GM chọn để cân bằng tín vật .

Các opt như trên sẽ được quyết định vào mức . 

Ví dụ :

_Khi chọn opt Tỷ lệ ra đòn chí mạng vật lý hoặc khí công ở mức 1 : Sẽ được 500/10000 .

_Nhưng khi chọn opt Tỷ lệ ra đòn chí mạng vật lý/ khí công ở mức 2 : Sẽ được 250/10000 .

_Tương tự với mức 3 , 4 .

Chỉ có hội chủ mới được phép nâng cấp tín vật bang hội .

Sau đó hội chủ sẽ nhận được 100 vật phẩm đổi tín vật mỗi tuần để phát cho thành viên .

Tín vật bang hội có hạn sử dụng là 1 ngày kể từ khi đổi .

Các thành viên bắt buộc phải tương tác với hội chủ để nhận được tín vật hàng ngày .

Trong trường hợp hội chủ không onl quá 3 ngày hoặc không nhận được sự ủng hộ của các thành viên , GM có quyền can thiệp để chuyển đổi hội chủ theo chỉ định biểu quyết .

NPC đổi tín vật bang hội là Tư Mã Thiết Trung ở Hợp Phì .