TIN TỨC

Các bạn có thể sử dụng Huyền Tinh để tinh luyện :

Tinh Luyện  Tỷ lệ gốc Cấp Huyền Tinh Tỷ lệ Huyền Tinh Số lượng HT cấp 1 Tỷ lệ 100%
1 100% x x x 100%
2 100% x x x 100%
3 70% 1 50% 1 105%
4 50% 2 100% 2 100%
5 34% 3 200% 4 102%
6 20% 4 400% 8 100%
7 11,5% 5 800% 16 103,5%
8 6% 6 1600% 32 102%
9 3,1% 7 3200% 64 102,3%
10 1,6% 8 6400% 128 104%
11 0,8% 9 12800% 256 103,2%
12 0,4% 10 25600% 512 102.80%
13 100% Thu Thập
14 100% Thu Thập
15 100% Thu Thập

Đổi Huyền Tinh tại Mạc Thiên Hoa , Huyền Tinh thô có được khi đi train .

Đổi Bình Tinh Luyện tại Mạc Thái Lan từ + 3 đến + 15 . 

Các bạn lưu ý , nếu không sử dụng Huyền Tình thì nên gắn long lân long lệ vào vũ khí .

Có thể ép bằng HT cấp thấp hơn , ví dụ ép 12 có thể sử dụng HT cấp 9 , nhưng tỷ lệ giảm 1 nữa .

Sử dụng Huyền Tinh theo cấp yêu cầu  mặc dù chỉ có 10s nhưng chỉ cần nuốt rồi đồng ý là auto lên 100% nhé không cần đợi chạy hết cây .

Ảnh :

 

 

Clip hướng dẫn : 

https://www.facebook.com/100009494140366/videos/2162870734039377/