TIN TỨC

File Host

20/12/2018

Các bạn vào game lâu hoặc đăng nhập 2 lần thì cài đặt file host vào đường dẫn :

C:\Windows\System32\drivers\etc 

https://drive.google.com/file/d/15kojTNoz9kwCcHiHeamobnufHzjoV0a_/view?fbclid=IwAR2-BuAV-yrhtn7LXeJZug5-Cg7K3JK0LMCCBiYr5Xto5uNtRskJmLdeILU