TIN TỨC

Chức Trách :

1. Tanker , Nuker , 2B class nào tốt nhất :

_Mỗi Class có một đặc điểm riêng và đặc trưng riêng của nó . 

*Nuker thì tất cả kĩ năng đều không delay , máu yếu và nội công nhiều . 

*Tanker dame cao hơn nuker , máu nhiều và nội công yếu .

*Hybryd có Phi Kích Kĩ , máu và nội công đều nhau , nhưng dame thì mạnh hơn tanker .

B : Cấp bao nhiêu đi được quyết .

_Tử Vong Cốc cấp 110 - 115

_Diêm Vương Cốc cấp 120 - 125

_Dã Thú Minh cấp 130 - 135

_Kim Tiền bang cấp 140 - 145

_Thăng Thiên Quyết 150 - 155

*Nên điều chế thuốc giải độc rồi vào quyết 

*Nên đi chung pt vì quyết rất khó phá .